Obligativitatea depunerii Declarației privind beneficiarii reali se restrânge

Legea 108/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial cu numărul 588 din data de 6 iulie 2020 .
Aceasta modifica Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aducând câteva excepții cu privire la obligativitatea declararea beneficiarilor reali.


…….


La articolul 56, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 56
(1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la
înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăților.”
2.La articolul 56, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1 1 ) și (1 2 ), cu următorul cuprins:
„(1 1 ) Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (1):
a) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau
majoritar de stat;
b) persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.
(1 2 ) În cazul persoanelor exceptate conform alin. (1 1 ) lit. b), în lipsa depunerii declarației privind beneficiarul real, Oficiul National al Registrului Comerțului este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăților pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidențelor deținute în cazul societăților deja înmatriculate.”
3.La articolul 56, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.”
4.La articolul 62, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 62
(1) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, societățile înregistrate până la
data intrării în vigoare a prezentei legi în registrul comerțului, cu excepția celor prevăzute la art.
56 alin. (1 1 ), depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăților, ținut de Oficiul National al Registrului Comerțului, o declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.”


In concluzie, regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute
integral sau majoritar de stat si persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice nu mai au obligația depunerii Declarației privind beneficiarii reali.


In acest caz, Oficiul National al Registrului Comerțului este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăților pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidențelor deținute în cazul societăților deja înmatriculate.


Societățile comerciale care au printre asociați/acționari persoane juridice vor rămâne in continuare obligate sa depună acesta declarație la înmatriculare si de câte ori intervine o modificare a datelor de identificare ale beneficiarului real (in 15 zile de la data la care aceasta a intervenit).

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment